Son Haberler
En Çok Okunanlar
Ahıska Türkleri Web Siteleri
19 - 08 - 2019
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Mail Listemize Üye Olun

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

SayfamızıBeğenebilirsiniz
Ahıska Türkleri
Login Form

SELEFİYYUN

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

SELEFİYYUN

 

(Selefçiler)

           Selefîler, Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmışlardı. Bunlar, Hanbelî mezhebine mensup insanlardı. Bunlar, bütün görüşlerinin, Selefiye inancını canlandıran ve bu inanca ters düşen görüşlere karşı sava­şan İmam Ahmed İbn-i Hanbel'e ait olduğunu iddia ederler.

          Selefiye inancı Hicrî 7. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış ve bu de­fa bu görüş, Şeyhül İslâm İbn-i Teymiyye tarafından ihya edilmiştir. İbn-i Teymiyye, insanları yoğun bir şekilde bu görüşü kabullenme­ye davet etmiş ve zamanının gerektirdiği bazı görüşleri de Selefiye görüşüne ilave etmiştir.

            Daha sonra Selefiye inancı Hicrî 12. yüzyılda Muhammed b. Abdülvahhab tarafından Arap yarımadasında yeniden ortaya çıkarıl­mıştır. Günümüzde de Vahhabîler, bu görüşe davet etmekte ve bir kısım İslâm âlimleri de aynı görüşleri şiddetle savunmaktadırlar. Hanbelî mezhebinde olan bu insanlar, 'Allah'ın birliği meselesi üzerinde durmuşlar, bu meselenin kabirlerle olan ilişkisini izaha ça­lışmışlar ve müteşabih âyetler hakkında konuşmuşlardır. Bu akım Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu görüşü benimseyenler, görüş­lerinin, Ahmed İbn-i Hanbel'e ait olduğunu söylemişlerdir. İbn-i Teymiyye, metodlannı tesbit ettiği âlimlerin, İslâm inancı­nı anlama usullerini dört kısma ayırmaktadır.

1) Filozoflar

2) Kelâmcılar, yani Mutezililer

3) Bir kısım âlimler (Matürîdî vb.)

4) Bunlardan başka dördüncü bir gurup ölimler vardır ki; bun­lar, Kur'an'm hem itikadı meselelerini hem de delillerini kabul eder­ler. Ancak, Kur'an'm delîleriyîe beraber, aklî delillere de başvurur­lar.

            İbn-i Teymiyye'nin, bu kısım âlimlerden Eş'ariîeri kasdettiği an­laşılıyor.[1] İbn-i Teymiyye bu ayırımı yaptıktan sonra selefin metodunun, bunlardan hiçbirisi olmadığını, çünkü itikadı meselelerin ve delille­rinin ancak nasslardan alınabileceğini, selefin ise akla itimad etme­diğini, zira akim, insanı saptırabilecegini, bunların, sadece nassa inandıklarını ve nassların işaret ettiği delilleri kabul ettiklerini, çün­kü nassların. Peygamber (S.A.V.)'e gönderilen birer vahiy oldukla­rını ifade eder.

 

             Selefîlere göre aklî metodlar, İslâmdan sonra icadedilen, saha­be ve tabiin'in kesinlikle bilmedikleri birtakım hususlardır, itikadı meseleleri anlamak için aklî prensiplerin zarurî olduklarını söyle­mek, selef-i salihîn'in, bu meseleleri ve delillerini hakkıyla bilmedik­lerini iddia etmek olur.

Seîefiler, vahdaniyet, Allah Tealâ'nm diğer sıfatları, kulun fii­li, Kur'an-ı Kerîm'in mahluk olup olmadığı hususlarındaki ve Allah Tealâ'nın, yaratılanlara benzediği zannını doğuran âyetleri inceleme­ye girişmişlerdir.[2]

Vahdaniyet (Allah'ın birliği) :

 

           Selefiler, vahdaniyeti, İslâmm esası kabul ederler. Tabii ki bu, şüphe götürmeyen bir gerçektir.   Selefiler vahdaniyetin mânâsını, müslüman âlimlerin, üzerinde ittifak ettikleri bir şekilde açıklarlar. Diğer taraftan bunlar, İslâm âlimlerinin, vahdaniyete ters düş­mediğini ittifakla belirttikleri bazı hususların, vahdaniyete ters düş­tüğü ididasında bulunurlar.

 

a) Selefîler ve Eş'arilerı

 

           İbn-i Teymiyye'nirı anlattığına göre, Selefüere göre, felsefeciler, Mutezililer ve tasavvufçular hak yoldan sapmış kimselerdir.

Yine îbn-i Teymiyye'nin kanaatince, acaba haktan sapmayan Selefüerin görüşleri nelerdir?

îbn-i Teymiyye, Selefiye mezhebini, Kur'an ve hadiste zikredilen bütün sıfatları, isimleri, haberleri ve halleri kabul eden bir mezhep olarak sıfatlandırıyor.

 

b) Metinleri Te'vil Etmeden Olduğu Gibi Bırakma:

 

           İbn-i Teymiyye'ye göre, en güvenceli yol, metinleri oldukları gi­bi bırakmaktır. Onun iddiasına göre, selem salihm'in yolu budur. Buna göre kelimeler, zahiri ve harfî mânâlarından anlaşılacaktır.

 

c)  Kur'an-ı Kerîm'in Mahluk Olup-Olmaması:

 

           Allah'ın sıfatları hakkındaki konuşma ve tartışmalar, meseleyi, Kur'an-ı Kerîm'in mahluk olup olmadığı konusuna çekmiştir. Daha önce de şimdi de, kendilerine «Selefîler» adını takanlar, bu mesele­ye dalmışlardır. Bunlar, Kur'an-ı Kerîm'in Allah kelamı olduğuna, Allah'ın bu kelamı konuştuğuna ve peygamberine vahyettiğine inan­mışlardır.

 

2)  Vahdaniyet ve Tekvin

Allah Tealâ'nin, yaratma ve varetmede tek oluşu.

a) Cebir ve İhtiyar:

 

Cebir ve ihtiyar meseleleri, burada da büyük bir tartışma konu­su olmuştur. lbn-i Teymiyye, bu konuda Eş'arilere karşı çıkıyor ve açıkça on­ların Cebriyeci olduklarını söylüyor. îbn-i Teymiyye, Eş'arîlerin, ku­lun fiili ile kesbini birbirinden ayırdıklarını, fiilin, Allah tarafından yaratıldığını, “kesbin ise kula ait olduğunu söylemelerini eleştiri­yor.

b) Fiillerin Sebepleri:

 

              Âlimler bu konuda, Allah Tealâ'nm yaptığı işlerin sebebi bulu­nup bulunmadığı hususunu tartışmışlardır. Allah Tealâ, yaptıkları­nı ve yarattıklarını, herhangi bir sebep olmadan mı meydana geti­rir, yoksa bir sebep düşünülebilir mi?

Eş'ariler, Allah Tealâ'nın, varlıkları herhangi bir sebepten do­layı yaratmadığını, aksi takdirde, O'nun iradesinin, kayıt ve şartlar­la sınırlanacağını, halbuki Allah'ın, herşeyin yaratıcısı ve her şeyin üstünde olduğunu, «Yaptıklarından sorguya çekilemiyeceğini, kulla­rın ise hesap vereceğini.»[3] söylemişlerdir.

                İkinci bir görüş olan, Matüridî'nin görüşünde ise; Allah Tealâ, yarattığı varlıkları, emrettiği hükümleri ve yasakladığı hususları mutlaka güzel bir hikmete göre yapmıştır.

İbn-i Teymiyye bu son görüşün, Selefin görüşü olduğunu savu­narak şöyle der: «Müslümanların da, müslüman olmayanların da görüşü budur. Ebu Hanife'nin, Malik'in, Şafii'nin, Ahmed îbn-i Hanbel'in ve diğerlerinin taraftarlarından bir kısım âlimlerin ve ilm-i ke­lâm âlimlerinin bazılarının görüşü de budur.»

 

 

 10-inkişaf dergisi,sayı 7

11-İslamda Siyasî Ve İtikadî Mezhepler Tarihî Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hisar Yayınevi: 1/232-235.

12-Enbiya suresi, âyet; 23

Paylaş

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ahıska Türkleri İle İlgili Yazılarım ve Haberler

Ahıska Türkü’ne Kota

Vahdet Gazetesinden Fatih Akkaya'nın Ukraynadan Türkiyeye  677 Ahıska Türkünün iskan edileceği, Bu sayının az olması hakkında yazısı


Haberin Devam....

17 bin Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığına kabul ediliyor

17 bin Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığına kabul ediliyor.


Haberin Devam....

ASPİNZA KUNSA KÖYÜ

Ahıskanın Aspinza ilçesinde güzel bir köy vardır, ismi : Kuntsa. Bu köy  ....


Haberin Devam....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Ahıskalılara vatandaşlık müjdesi

Mevlüt Çavuşoğlundan Ahıskalılara vatandaşlık müjdesi geldi, Ukraynadaki ahıskalılarada el uzatılarak Türkiyeye getirme ve yerleştirme müjdesi verdi


Haberin Devam....

Başbakandan Ahıska Türkleri Açıklaması

Başbakan Davutoğlu Bursa Mitinginde Ahıska Türkleri hakkında konuştu.....


Haberin Devam....

Ahıska'nın da ekonomi şehri olması mümkün

YTB Başkanı Bülbül, "Batum gibi Ahıska'nın da bir ekonomi şehri olması mümkün" dedi....


Haberin Devam....

Gürcistandan AhıskaTürklerininVatandaşlıkaçıklaması

  Gürcistan'a dönmek isteyen Ahıska Türkleri için istenen "2 yıl içinde bulundukları ülkenin vatandaşlığından çıkma" şartı 5 yıla çıkarılabilir.


Haberin Devam....

DATÜB İSTİŞARE TOPLANTISINI YAPTI

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) geçtiğimiz 26 Ekim 2013 tarihinde yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren Ahıska Türkleri Dernek, Vakıf ve Federasyon yöneticilerini İstanbul’da toplayarak çeşitli konularda istişarede bulundular.


Haberin Devam....

AhıskaTürküSözleşmeli Çalıştırılabilirmi?

 Soru:Merhaba ben Ahıska türküyüm 17 yıldır Türkiye'de ikamet etmekteyim TC vatandaşı değilim ama oturma iznim var... 


Haberin Devam....

ARDAHAN’DAN GELEN DAVET AHISKALILARA UMUT OLDU

Geçtiğimiz 23-24 Mayıs tarihlerinde Bursa’da yapılan II. Dünya Ahıskalı İşadamları Ekonomik Forumu’na katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’un Ahıskalıları Ardahan’a yatırım yapmaya davet etmesinden sonra Bursa’daki Ahıskalılar harekete geçti.


Haberin Devam....
0123456789
Ajans Ahıska
RSS