Son Haberler
En Çok Okunanlar
Ahıska Türkleri Web Siteleri
19 - 09 - 2018
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Mail Listemize Üye Olun

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

SayfamızıBeğenebilirsiniz
Ahıska Türkleri
Login Form

Ahıska Türkü’ne Kota

Vahdet Gazetesinden Fatih Akkaya'nın Ukraynadan Türkiyeye  677 Ahıska Türkünün iskan edileceği, Bu sayının az olması hakkında yazısı

Uk­ray­na­’da Rus­ya yan­lı­sı grup­lar ile or­du ara­sın­da­ki ça­tış­ma­lar sü­rü­yor.

Bir sü­re­dir bu ül­ke­de­ki Ahıs­ka Tür­kü soy­daş­la­rı­mı­zın, iki ateş ara­sın­da kal­dık­la­rı yö­nün­de acı ha­ber­ler ge­li­yor.

40 ya­şın­dan bü­yük olan­la­rın “ta­ra­f” olup, sa­vaş­ma­ya zor­lan­dı­ğı, özel­lik­le Slo­vi­yanks şeh­rin­de ya­şa­yan­la­rın, ev­le­rin­den dı­şa­rı bi­le çı­ka­ma­dık­la­rı bil­di­ri­li­yor.

Can gü­ven­lik­le­ri yok çün­kü, he­ran bir de­li kur­şu­na kur­ban gi­de­bi­lir­ler. 

Sür­gü­ne Uğ­ra­mış Ahıs­ka­lı­la­rın Hak­la­rı­nı Ko­ru­ma Mer­ke­zi Der­ne­ği­’n­den bir yet­ki­li “O­ra­da ya­şa­yan Er­me­ni­ler Er­me­nis­ta­n’­a, baş­ka yer­ler­den ge­len­ler ken­di ül­ke­le­ri­ne git­ti ama bu­gün Ahıs­ka Türk­le­ri ora­da öy­le­ce yar­dım bek­li­yo­r” 
di­yor. 

 

Bu nok­ta­da, ay­lar­dan be­ri göz­le­ri Tür­ki­ye­’de. 

“A­bi­le­rin­de­n” yar­dım bek­li­yor­lar, ken­di­le­ri­ne ku­cak açıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. 

Mer­ke­zi İs­tan­bu­l’­da olan Dün­ya Ahıs­ka Türk­le­ri Bir­li­ği (DA­TÜB) ka­na­lıy­la ses­le­ri­ni du­yur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

20 Mar­t’­ta Ki­ev’­e dü­zen­le­di­ği ge­zi­de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­la gö­rüş­me im­ka­nı bul­muş­lar ve so­run­la­rı­nı, Tür­ki­ye­’den bek­len­ti­le­ri­ni ak­tar­mış­lar­dı. 

Yi­ne Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ve Yurt­dı­şı Türk­ler ve Ak­ra­ba Top­lu­luk­la­rı Baş­ka­nı Kud­ret

Bül­bül ile gö­rü­şüp, yar­dım ta­lep­le­ri­ni ilet­miş­ler­di. 

Hü­kü­met bu ko­nu­da haf­ta so­nu önem­li bir adım at­tı. 

Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun soy­daş­la­rı­mız için al­dı­ğı ka­rar Pa­zar gü­nü Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­dı. 

Bu­na gö­re Hü­kü­met “A­hıs­ka Tür­kü soy­daş­la­rı­mız­dan Tür­ki­ye­’ye gel­mek is­te­yen­ler­den, 2015 yı­lın­da 677 ai­le­nin is­kân­lı göç­men ola­rak Tür­ki­ye­’ye ka­bul edil­me­si­ni­” ka­rar­laş­tır­dı.

Edin­di­ğim bil­gi­le­re gö­re, bu ai­le­le­rin Iğ­dır, Kars, Ar­da­han ve Er­zin­ca­n’­a yer­leş­ti­ril­me­si dü­şü­nü­lü­yor.

Ta­bi ön­ce uy­gun yer­ler tes­pit edi­lip, ge­rek­li im­kan­lar oluş­tu­ru­la­cak. 

Tür­ki­ye, Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­ka­n’­ın Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar ko­nu­sun­da sü­rek­li di­le ge­tir­di­ği “Ne­re­de maz­lum var­sa biz ora­da­yı­z” po­li­ti­ka­sı­nın ge­re­ği ola­rak bu adı­mı at­tı at­ma­sı­na da, bu “677 sa­yı­sı­” dik­ka­ti­mi çek­ti doğ­ru­su. 

Ma­lum Su­ri­ye­’li kar­deş­le­ri­miz için hem de he­nüz ge­len yok­ken, sı­nır­da on­bin­ler­ce ki­şi­lik kamp­lar kur­duk.

Ül­ke­nin de­ği­şik nok­ta­la­rı­na ya­yı­lan Su­ri­ye­li­le­re de Va­li­lik, Kay­ma­kam­lık ve Be­le­di­ye­ler ara­cı­lı­ğı ile yar­dım­lar ya­pı­lı­yor. 

Bu­gün ül­ke­miz­de­ki Su­ri­ye­li sa­yı­sı 2 mil­yo­nu aş­mış du­rum­da ve bu in­san­lar için şua­na ka­dar Hü­kü­met eliy­le Türk

Mil­le­ti­’nin ce­bin­den çı­kan pa­ra 6.5 mil­yar do­lar ola­rak te­laf­fuz edi­li­yor.

He­lal hoş ol­sun.

Mil­le­ti­miz her za­man ek­me­ği­ni maz­lum­la pay­laş­mış­tır, pay­la­şa­cak­tır da. 

Ve ay­nı şe­kil­de Ahıs­ka Tür­kü kar­deş­le­ri­mi­ze de sa­hip çı­kıl­ma­sı­nı bek­le­mek­te­dir.

Hü­kü­me­t’­in “sa­de­ce 677 Ahıs­ka Tür­kü ai­le­ye ku­cak açıl­ma­sı­” ka­ra­rı ye­ter­siz kal­mış­tır.  

Bu bir ko­ta­dır ve bu­ra­dan, “678. ai­le­ye ye­ri­miz yo­k” so­nu­cu çı­kar ki, Tür­ki­ye­’ye ya­kış­maz. 

Bu­gün Uk­ray­na­’da ya­şa­yan Ahıs­ka Tür­kü sa­yı­sı, DA­TÜB yet­ki­li­le­ri­ne gö­re yak­la­şık 10 bin. 

Za­ten 1944’te va­tan­la­rın­dan yurt­la­rın­dan edi­lip, bu­ra­ya sür­gün­le gön­de­ril­miş­ler.

Tür­ki­ye için ya­kı­şa­nı, ta­ma­mı­na ku­cak aç­mak­tır.

 

Fatih Akkaya / Vahdet Gazetesi

Paylaş

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
google reklam
Ajans Ahıska
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
Sosyal Medyada Ben
facebook twitter youtube google+
feedburner feedburner feedburner feedburner
Instagram
Ziyaretçi Sayacı
1960315
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Hepsi
466
1212
3582
1746448
21887
36280
1960315

Your IP: 54.198.142.121
Server Time: 2018-09-19 11:52:16
RSS