Son Haberler
En Çok Okunanlar
Ahıska Türkleri Web Siteleri
21 - 11 - 2019
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Mail Listemize Üye Olun

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

SayfamızıBeğenebilirsiniz
Ahıska Türkleri
Login Form

Ahıska Türkü’ne Kota

Vahdet Gazetesinden Fatih Akkaya'nın Ukraynadan Türkiyeye  677 Ahıska Türkünün iskan edileceği, Bu sayının az olması hakkında yazısı

Uk­ray­na­’da Rus­ya yan­lı­sı grup­lar ile or­du ara­sın­da­ki ça­tış­ma­lar sü­rü­yor.

Bir sü­re­dir bu ül­ke­de­ki Ahıs­ka Tür­kü soy­daş­la­rı­mı­zın, iki ateş ara­sın­da kal­dık­la­rı yö­nün­de acı ha­ber­ler ge­li­yor.

40 ya­şın­dan bü­yük olan­la­rın “ta­ra­f” olup, sa­vaş­ma­ya zor­lan­dı­ğı, özel­lik­le Slo­vi­yanks şeh­rin­de ya­şa­yan­la­rın, ev­le­rin­den dı­şa­rı bi­le çı­ka­ma­dık­la­rı bil­di­ri­li­yor.

Can gü­ven­lik­le­ri yok çün­kü, he­ran bir de­li kur­şu­na kur­ban gi­de­bi­lir­ler. 

Sür­gü­ne Uğ­ra­mış Ahıs­ka­lı­la­rın Hak­la­rı­nı Ko­ru­ma Mer­ke­zi Der­ne­ği­’n­den bir yet­ki­li “O­ra­da ya­şa­yan Er­me­ni­ler Er­me­nis­ta­n’­a, baş­ka yer­ler­den ge­len­ler ken­di ül­ke­le­ri­ne git­ti ama bu­gün Ahıs­ka Türk­le­ri ora­da öy­le­ce yar­dım bek­li­yo­r” 
di­yor. 

 

Bu nok­ta­da, ay­lar­dan be­ri göz­le­ri Tür­ki­ye­’de. 

“A­bi­le­rin­de­n” yar­dım bek­li­yor­lar, ken­di­le­ri­ne ku­cak açıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. 

Mer­ke­zi İs­tan­bu­l’­da olan Dün­ya Ahıs­ka Türk­le­ri Bir­li­ği (DA­TÜB) ka­na­lıy­la ses­le­ri­ni du­yur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

20 Mar­t’­ta Ki­ev’­e dü­zen­le­di­ği ge­zi­de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­la gö­rüş­me im­ka­nı bul­muş­lar ve so­run­la­rı­nı, Tür­ki­ye­’den bek­len­ti­le­ri­ni ak­tar­mış­lar­dı. 

Yi­ne Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ve Yurt­dı­şı Türk­ler ve Ak­ra­ba Top­lu­luk­la­rı Baş­ka­nı Kud­ret

Bül­bül ile gö­rü­şüp, yar­dım ta­lep­le­ri­ni ilet­miş­ler­di. 

Hü­kü­met bu ko­nu­da haf­ta so­nu önem­li bir adım at­tı. 

Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun soy­daş­la­rı­mız için al­dı­ğı ka­rar Pa­zar gü­nü Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­dı. 

Bu­na gö­re Hü­kü­met “A­hıs­ka Tür­kü soy­daş­la­rı­mız­dan Tür­ki­ye­’ye gel­mek is­te­yen­ler­den, 2015 yı­lın­da 677 ai­le­nin is­kân­lı göç­men ola­rak Tür­ki­ye­’ye ka­bul edil­me­si­ni­” ka­rar­laş­tır­dı.

Edin­di­ğim bil­gi­le­re gö­re, bu ai­le­le­rin Iğ­dır, Kars, Ar­da­han ve Er­zin­ca­n’­a yer­leş­ti­ril­me­si dü­şü­nü­lü­yor.

Ta­bi ön­ce uy­gun yer­ler tes­pit edi­lip, ge­rek­li im­kan­lar oluş­tu­ru­la­cak. 

Tür­ki­ye, Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­ka­n’­ın Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar ko­nu­sun­da sü­rek­li di­le ge­tir­di­ği “Ne­re­de maz­lum var­sa biz ora­da­yı­z” po­li­ti­ka­sı­nın ge­re­ği ola­rak bu adı­mı at­tı at­ma­sı­na da, bu “677 sa­yı­sı­” dik­ka­ti­mi çek­ti doğ­ru­su. 

Ma­lum Su­ri­ye­’li kar­deş­le­ri­miz için hem de he­nüz ge­len yok­ken, sı­nır­da on­bin­ler­ce ki­şi­lik kamp­lar kur­duk.

Ül­ke­nin de­ği­şik nok­ta­la­rı­na ya­yı­lan Su­ri­ye­li­le­re de Va­li­lik, Kay­ma­kam­lık ve Be­le­di­ye­ler ara­cı­lı­ğı ile yar­dım­lar ya­pı­lı­yor. 

Bu­gün ül­ke­miz­de­ki Su­ri­ye­li sa­yı­sı 2 mil­yo­nu aş­mış du­rum­da ve bu in­san­lar için şua­na ka­dar Hü­kü­met eliy­le Türk

Mil­le­ti­’nin ce­bin­den çı­kan pa­ra 6.5 mil­yar do­lar ola­rak te­laf­fuz edi­li­yor.

He­lal hoş ol­sun.

Mil­le­ti­miz her za­man ek­me­ği­ni maz­lum­la pay­laş­mış­tır, pay­la­şa­cak­tır da. 

Ve ay­nı şe­kil­de Ahıs­ka Tür­kü kar­deş­le­ri­mi­ze de sa­hip çı­kıl­ma­sı­nı bek­le­mek­te­dir.

Hü­kü­me­t’­in “sa­de­ce 677 Ahıs­ka Tür­kü ai­le­ye ku­cak açıl­ma­sı­” ka­ra­rı ye­ter­siz kal­mış­tır.  

Bu bir ko­ta­dır ve bu­ra­dan, “678. ai­le­ye ye­ri­miz yo­k” so­nu­cu çı­kar ki, Tür­ki­ye­’ye ya­kış­maz. 

Bu­gün Uk­ray­na­’da ya­şa­yan Ahıs­ka Tür­kü sa­yı­sı, DA­TÜB yet­ki­li­le­ri­ne gö­re yak­la­şık 10 bin. 

Za­ten 1944’te va­tan­la­rın­dan yurt­la­rın­dan edi­lip, bu­ra­ya sür­gün­le gön­de­ril­miş­ler.

Tür­ki­ye için ya­kı­şa­nı, ta­ma­mı­na ku­cak aç­mak­tır.

 

Fatih Akkaya / Vahdet Gazetesi

Paylaş

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ahıska Türkleri İle İlgili Yazılarım ve Haberler

Ahıska Türkü’ne Kota

Vahdet Gazetesinden Fatih Akkaya'nın Ukraynadan Türkiyeye  677 Ahıska Türkünün iskan edileceği, Bu sayının az olması hakkında yazısı


Haberin Devam....

ASPİNZA KUNSA KÖYÜ

Ahıskanın Aspinza ilçesinde güzel bir köy vardır, ismi : Kuntsa. Bu köy  ....


Haberin Devam....

17 bin Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığına kabul ediliyor

17 bin Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığına kabul ediliyor.


Haberin Devam....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan Ahıskalılara vatandaşlık müjdesi

Mevlüt Çavuşoğlundan Ahıskalılara vatandaşlık müjdesi geldi, Ukraynadaki ahıskalılarada el uzatılarak Türkiyeye getirme ve yerleştirme müjdesi verdi


Haberin Devam....

Başbakandan Ahıska Türkleri Açıklaması

Başbakan Davutoğlu Bursa Mitinginde Ahıska Türkleri hakkında konuştu.....


Haberin Devam....

Ahıska'nın da ekonomi şehri olması mümkün

YTB Başkanı Bülbül, "Batum gibi Ahıska'nın da bir ekonomi şehri olması mümkün" dedi....


Haberin Devam....

Gürcistandan AhıskaTürklerininVatandaşlıkaçıklaması

  Gürcistan'a dönmek isteyen Ahıska Türkleri için istenen "2 yıl içinde bulundukları ülkenin vatandaşlığından çıkma" şartı 5 yıla çıkarılabilir.


Haberin Devam....

DATÜB İSTİŞARE TOPLANTISINI YAPTI

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) geçtiğimiz 26 Ekim 2013 tarihinde yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren Ahıska Türkleri Dernek, Vakıf ve Federasyon yöneticilerini İstanbul’da toplayarak çeşitli konularda istişarede bulundular.


Haberin Devam....

AhıskaTürküSözleşmeli Çalıştırılabilirmi?

 Soru:Merhaba ben Ahıska türküyüm 17 yıldır Türkiye'de ikamet etmekteyim TC vatandaşı değilim ama oturma iznim var... 


Haberin Devam....

ARDAHAN’DAN GELEN DAVET AHISKALILARA UMUT OLDU

Geçtiğimiz 23-24 Mayıs tarihlerinde Bursa’da yapılan II. Dünya Ahıskalı İşadamları Ekonomik Forumu’na katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’un Ahıskalıları Ardahan’a yatırım yapmaya davet etmesinden sonra Bursa’daki Ahıskalılar harekete geçti.


Haberin Devam....
0123456789
Ajans Ahıska
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
Sosyal Medyada Ben
facebook twitter youtube google+
feedburner
Instagram
Ziyaretçi Sayacı
2600144
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Hepsi
970
1526
7066
2381420
34166
49211
2600144

Your IP: 3.234.210.89
Server Time: 2019-11-21 17:20:59
RSS